Zápis do speciálních tříd MŠ 1. Máje 1153
Mateřská škola 1.máje 1153, Rožnov p.R. je umístěna uprostřed sídliště a je tvořena třemi pavilony. Ve dnech 13.5. a 14.5. v ředitelně MŠ bude probíhat zápis do speciálních tříd.

Mateřská škola 1.máje 1153, Rožnov p.R. , je umístěna uprostřed sídliště a je tvořena třemi pavilony, spojenými rozsáhlými spojovacími chodbami, které jsou každoročně využívány k výstavám výtvarných prací dětí i ke sportovním aktivitám. V roce 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celé MŠ – zateplení všech budov s novou barevnou fasádou, byla dokončena výměna plastových oken a zmodernizovaná část školní zahrady v přírodním stylu. V současné době je v naší mateřské škole otevřeno sedm smíšených (heterogenních) tříd (pro děti ve věku 3-6 let), z toho tři speciální - logopedická, pro děti s autismem a pro děti se souběžným postižením více vadami.

Speciální třídy

Třídy jsou určeny pro děti s poruchami řeči (Papoušci), pro děti s autismem (Kuřátka) a pro děti se souběžným postižením více vadami (Berušky). Ve speciálně pedagogickém centru (logopedie - Valašské Meziříčí, ostatní třídy- Kroměříž, Zlín,…) proběhne se souhlasem rodičů individuální vyšetření dítěte a následně se stanoví diagnóza. Poté zasílá SPC paní ředitelce "Doporučení Školského poradenského zařízení" na základě kterého je dítě zařazeno do třídy.

Papoušci

4.třída speciální logopedická

S dětmi každý den individuálně pracuje logopedická asistentka pod vedením paní vedoucí PaedDr. Yvety Odstrčilíkové Ph.D., která dojíždí ze Speciálně pedagogického centra Val. Meziříčí na pravidelné metodické kontroly (1x/měsíc). Konzultují společně s asistentkou výsledky v nápravě řeči a paní vedoucí doporučuje další postup. Každé dítě má svůj sešit, podle kterého doma s rodiči opakuje cvičení. Při výrazném zlepšení nápravy hlásek mohou děti po dohodě přejít do běžné třídy.

Do běžných činností třídy zapojujeme hry a cvičení, které jsou zaměřeny na celkový rozvoj řečových schopností a dovedností. Zařazujeme skupinovou logopedii u zrcadla, dechová cvičení a motoriku mluvidel, která je důležitá pro správné tvoření hlásek. Podporujeme správné dýchání, zařazujeme metody komentování při různých činnostech, rytmizaci při hudebních činnostech aj.

Kuřátka

5.třída speciální pro děti s autismem.

Autismus je jednou z poruch dětského mentálního vývoje. Děti se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou vytvářeny na základě zprávy z SPC. Ke vzdělávání je využívána metodika strukturovaného učení, velký důraz je kladen na individuální přístup. Pro rozvoj komunikace se využívá metodika komunikace s vizuální podporou. Nezbytné pro práci je používání speciálních pomůcek a vybavení třídy (kuličkový bazén, skluzavka, rehabilitační pomůcky, whirpool vana, vodní postel, aj.)

Berušky

7.třída speciální pro děti se souběžným postižením více vadami.

Kombinované vady představují taková postižení, která jsou kombinací dvou a více různých vad nebo poruch u jediného člověka. Vzdělávání má jiný obsah, využívá odlišné metody práce a vyžaduje speciálně upravené podmínky. Děti mají ve třídě k dispozici relaxační místnost Snoezelen, kde také probíhá pravidelná ranní masáž a pracovní koutek, kde se s nimi individuálně pracuje dle individuálního vzdělávacího plánu. Třída se účastní canisterapie, hippoterapie, navštěvuje solnou jeskyni a infra saunu, děti tráví dostatek času venku a spolu s ostatními třídami navštěvují pohádky v kině, výchovné koncerty, školní akce a mnoho dalších prospěšných aktivit pro celkový rozvoj dítěte.

Zápis se koná ve dnech 13.5. od 8.00-12.00 hod., 13.00-16.00 hod. a 14.5. od 8.00-12.00 hod. v ředitelně MŠ.

Těšíme se na osobní setkání, kdy Vám rádi sdělíme další podrobnosti o aktivitách v naší MŠ.

ředitelka MŠ Dalimila Čechová
mobil 739 589 087